e ..... bằng xforce đều bị lỗi hết, ai hướng dẫn e với ạ