Hiện tại em đang học môn kiến trúc máy tính, giáo viên kêu cài mingw để sử dụng, nhưng đó chỉ hỗ trợ win, em xài mac nên k viết cài cái nào. Ai có kinh nghiệm cho em chút ý kiến