em có mua 1 con mac cũ .. Có uủe của chủ cũ .. Giờ muốn format lại như máy mới anh em ai bít chỉ em nha cảm ơn