Các bác xem hộ em cái lỗi này với ah ,hic hic

Error

From address not verified - see http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mai...ndfrom-07.html

Details

Mail could not be sent.Account name: "Yahoo"