các bác có ai biết phần mềm Remote Admin cho mac không ?

nêu có các bác cho e xin link down...

xin cảm ơn [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](