"Kế toán thuế
Kế toán thuế ở Hoa Kỳ tập kết vào việc chuẩn bị, phân tích và thể hiện những khoản nộp thuế và khai thuế. Hệ thống thuế Hoa Kỳ yêu cầu dùng các nguyên tắc kế toán chuyên biệt cho các mục đích thuế có thể khác với những nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) cho Báo cáo tài chính.[3] Luật thuế của Hoa Kỳ bao gồm bốn hình thức sở hữu tổ chức cơ bản: sở hữu độc nhất vô nhị, tổ chức hợp danh, đơn vị và tổ chức phận sự hữu hạn. Thu nhập đơn vị và thu nhập cá nhân bị đánh thuế ở những mức khác nhau, cả hai đều đổi thay theo mức thu nhập và bao gồm những tỷ lệ cận biên khác nhau (bị đánh thuế trên mỗi USD thu nhập nâng cao thêm) và tỷ lệ nhàng nhàng (được đặt dưới dạng phần trăm thu nhập tổng thể).
kế toán là gì vai trò của kế toán
Kế toán nguồn vốn
Kế toán tài chính tập trung vào việc Báo cáo thông tin vốn đầu tư của một doanh nghiệp cho những người sử dụng thông báo bên ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư, những nhà đầu cơ tiềm năng và những chủ nợ. Nó tính toán và ghi lại các giao dịch buôn bán và lập Báo cáo vốn đầu tư cho những người dùng bên ngoài theo những nguyên tắc kế toán được chấp thuận chung (GAAP). Đến lượt mình, GAAP nảy sinh từ sự hợp nhất phổ thông giữa lý thuyết và thực hiện kế toán, và thay đổi theo thời kì để phục vụ nhu cầu của những người ra quyết định.
dịch vụ kế toán thuế là gì
Kế toán vốn đầu tư tạo ra các Báo cáo định hướng trong quá khứ — thí dụ như Báo cáo tài chính được lập vào năm 2006, Báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2005 — trên cơ sở vật chất hàng năm hoặc hàng quý, nói chung là về toàn bộ doanh nghiệp.

lĩnh vực kế toán này cũng được nghiên cứu như 1 phần của những kỳ thi hội đồng để đủ điều kiện trở nên chuyên gia tính toán. 2 Kiểu chuyên gia, kế toán và chuyên gia tính toán này, đã tạo ra 1 nền văn hóa của việc trở nên những người có kiến thức."
nguyenanhtax.vn