Để khai triển six Sigma thành công, không thể không nhắc tới sự tương trợ những phương tiện 6 Sigma. Bài viết này sẽ giới thiệu 1 số công cụ dựa theo tiến trình DMAIC.

Tìm hiểu thêm: dao tao lean 6 sigma

Trong giai đoạn trước nhất, cần Xác định (Define) những khó khăn như tiêu chí của dự án, phạm vi Công trình, trị giá phân bổ cho khách hàng…những phương tiện six Sigma được tiêu dùng trong thời kỳ này bao gồm: Project Charter, Lưu đồ chuỗi giá trị – Value Stream Mapping, Process Flowchart, FMEA, Stakeholder Analysis, Ma trận/ Nhận định nhân quả – Cause & Effect Matrix, DMAIC Work Breakdown Structure, Voice of the Customer…

Trong thời kỳ Đo lường (Measure) nên sử dụng các công cụ six Sigma như: Process Flowchart, Cause & Effect Matrix, FMEA, Data Collection Plan/Example, Benchmarking, Measurement System Analysis, Gage R&R, Voice of the Customer Gathering, Process Sigma Calculation…

Ở giai đoạn Đánh giá (Analyze) những tham số, dữ liệu để thẩm định vì sao vấn đề lại xảy ra và cái nào là duyên do gốc gây ra sản phẩm khuyết tật. Ở quá trình này nên sử dụng các công cụ 6 Sigma như Histogram, Pareto Chart, Time Series/Run Chart, Scatter Plot, Cause and Effect/Fishbone Diagram, 5 Whys, Process Map Review and Analysis, Statistical Analysis,… để thu hẹp các nhân tố X (nguyên nhân)

Bạn cần biết: khái niệm lean six sigma
Các dụng cụ six Sigma trong thời kỳ Cải tiến (Improve) gồm Brainstorming, Mistake Proofing, Design of Experiments, House of Quality, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), Simulation Software… nhằm mục đích thử nghiệm những thiết kế, những biện pháp mới và loại bỏ triệt để các nguồn gốc gốc.

Cuối cùng tại quá trình Kiểm soát (Control), tiêu dùng những phương tiện 6 Sigma như Process Sigma Calculation, Biểu đồ kiểm soát – Control Charts (Variable and Attribute), Cost Savings Calculations, Control Plan để tính toán giá thành tiết kiệm được trong Dự án, đồ mưu hoạch bàn giao quy trình…Và rút cuộc là để đóng dự án!