Việc ba má muốn nhận con cái thì phải phê chuẩn những Điều khoản gì ?

Theo như chính phủ ban hành nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc việc đăng ký thủ tục nhận con được nội quy như sau:

- Trước hết người tạo nhận con or ba má thì phải làm theo tờ khai mà bạn xin về thủ tục lập.
Nếu bố mẹ muốn nhận con ( người con chưa đủ 18 tuổi ) thì cha mẹ nhận con phải dược sự duyệt của ba má người được nhận nuôi bây giờ. Ngoại trừ trường hợp đương sự bị chết hoặc mất đi hành vi dân sự

- KHi làm thủ tục nhận con thì ba má phải đi chung với giấy tờ tuỳ thân của người con người con như giấy khai sinh.

- tình huống có tranh chấp thì ba má phải có những đồ vật hoặc giấy tờ khác để chứng minh về quan hệ cha con và ngược lại. ( nếu có )


- KHi đã làm xong các thủ tục đăng ký nhận con thì trong vòng 5 ngày, nếu như việc nhận con không xảy ra tranh chấp hoặc vất vã nào nơi bạn làm thủ tục ( UBND xã ) sẽ giải quyết cho bạn nhanh nhất. CÒn tình huống xảy ra tranh chấp giau74 việc nhận cong thì UBND xã sẽ kéo dài thêm 5 ngày để giải quyết.
- trường hợp đăng ký thủ tục nhận con tình huống con chưa đủ 18 tuổi ( tuổi thành niên ) thì cha mẹ nhận con và bố mẹ đang nuôi con phải có mặt tại UBND để làm thủ tục ( Trừ trường hợp bố mẹ đã chết ).

- Sau khi làm xong những thủ tục trên thì cán bộ lam thủ tục tạo sẽ tiến hành lập vào sổ việc nhận con và 1 quyết định về việc nhận con. Những giấy tờ liên quan đến việc duyệt thủ tục nhận con cho cả 2 bên.

- chứng cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã tạo khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong sổ lập khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

Giới thiệu về luật tư vấn thừa kế trong gia đình.

Trong trường hợp sổ tạo khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp huyện), thì ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cho ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung.
- Trong tình huống phần khai về cha, mẹ trong sổ lập khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy đinh.