Như tiêu đề nhưng thẻ nhớ của mình có 2g ,nếu có thẻ 8g hay 16g thì tăng bộ nhớ trong lên 4g thi tốt ,cài vô biên mọi úng dụng

https://www.youtube.com/watch?v=f5-lqgOQKG4

View more random threads: