MÌnh cài xong phần mềm corel, nhưng sau đó lại không mở ra dc.

mặc dù đã điền CD key rồi....?