Post bài kèm theo tí hình cho anh em coi thử ra sao chứ bác... Quăng cái link dô rồi bảo là wallpaper Mac.. Oạch [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]