Tình hình là e vừa được cho một em macbook white t8100 chạy win Xp. Vấn đề là giờ win Xp đó bị lỗi nên e muốn cài lại. Máy được cho nên không có đĩa Mac OsX đi kèm, mà mượn bạn bè thì không ai có. Giải quyết thế nào giờ nếu em không muốn mang ra hàng [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]