pác nào có thảy qua cho em cháu xin với, bữa giờ kiếm kg ra. nhớ bốc cho ít thuốc.thanks nhìu.