iTrash là một tiện ích gỡ bỏ ứng dụng đang dùng, sử dụng thuật toán khoảng cách Levenshtein để tìm các tập tin liên quan. Bằng cách này, đôi khi nó có thể tìm thấy tập tin nhiều hơn bất kỳ công cụ khác so sánh được.