Bro nào có tool Hide cái menu Bar trong MAC thì cho tớ xin... ví dụ như tool "Menu Eclipse 2"...