hiện tại mình cần toàn bộ những plugin AE CS6 cho Mac ai có thì cho mình xin gấp nha [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]