Ai có phần mềm nào tương tự không. giúp mình với![IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]