Nhằm giúp Qúy công ty nắm bắt được công ty mình nằm trong danh sách lập hồ sơ môi trườngnào để có đầy đủ cơ sở phát lý về môi trường khi đi vào hoạt động theo đúng pháp luật, doanh nghiệp Long Hậu xin gửi tới những doanh nghiệp thông tin cần tiết sau:


I. Dự án chưa đi vào hoạt động, vận hành
Trước khi đi vào xây dựng công trình, những cơ sở tùy từng quy mô, công suất sẽ tiến hành lập báo cáo nhận định tác động môi trường chiến lược (ĐMC), lập báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường (ĐTM) hay Kế hoạch che chở môi trường (KHBVMT) (chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP và thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Đánh giá tác động môi trường chiến lược hoặc đánh giá ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc nghĩa vụ giữa cơ sở với cơ quan quản lý môi trường, với cộng đồng.

Thông qua việc thực hiện các công việc như xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các tác động của việc tăng trưởng dự án tới các yếu tố sinh học, xã hội và những yếu tố liên quan khác trước lúc đưa ra quyết định và thực hiện những cam kết bảo vệ môi trường, đề xuất các biện pháp phù hợp về bảo vệ môi trường. Nhận định ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường phải được lập cùng lúc với công trình nghiên cứu khả thi của công trình hay dự án đầu tư.

II. Công trình đã đi vào hoạt động, vận hành
Sau khu đi vào hoạt động chính thức, những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ phải lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp đầy đủ như sau:

1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đơn giản:
Nếu như các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 mà chưa lập báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đề án chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản tùy theo quy mô công suất (chi tiết quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

2. Thủ tục Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại:
Các doanh nghiệp sản xuất. Kinh doanh, dịch vụ nảy sinh CTNH phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) với Sở Tài nguyên & Môi trường của Tỉnh. Các công ty có khối lượng CTNH phát sinh dưới 600kg/năm không có cần tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH nhưng phải lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu. Những cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH và báo cáo lần đầu với Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh phải tiến hành lập Báo cáo CTNH định kỳ (Chi tiết theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT).

3. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường:
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (QTMT) là hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn ở những doanh nghiệp và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT) (Chi tiết quy định tại thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT).

4. Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, khai thác nước ngầm, nước mặt:
Dựa theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT, NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT với tất cả các doanh nghiệp sản xuất, buôn bán, dịch vụ có những hoạt động có liên quan tới việc thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

+ Giấy phép xả thải
Tất cả các doanh nghiệp: sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng, có phát sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn tiếp nhận có quy mô dưới 20m3/ ngày đêm phải đăng ký giấy phép xả thải với phòng tài nguyên và môi trường, và 20m3/ngày đêm trở lên chi cục bảo vệ môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường.

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất
Những tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp sản xuất, buôn bán, dịch vụ có khai thác dùng nước dưới đất. Công suất khai thác và khu vực đăng ký cấp phép cũng tương tự giấy phép xả thải.

5. Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường/ đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Các doanh nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sau khi hoàn tất các hạng mục dự án bảo vệ môi trường cần tiến hành lập báo cáo hoàn thành những hạng mục dự án bảo vệ môi trường hay công nhận hoàn thành đánh giá tác động môi trường chiến lược, nhận định tác động môi trường, xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nếu như doanh nghiệp cần trả lời cơ sở pháp lý về lập giấy tờ môi trường miễn phí với các thủ tục về môi trường như trên, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
  • Fax: (028) 3781 8940

>>> Xem thêm: Hồ sơ môi trường là gì? Cách quản lý hồ sơ hiệu quả nhất