vừa mới đây, Chính phủ đã ban hành quyết nghị số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2018 - 2020).
Theo đấy, đến năm 2020 thành phố Hưng Yên với 45.700ha đất nông nghiệp, chiếm 49,13%; 47.322ha đất phi nông nghiệp, chiếm 50,87%; 10.112ha đất thành phố, chiếm 10,87%.
Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, với 39.507ha lô đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 42,47%; 8.771ha khu phục vụ công nghiệp, chiếm 9,43%; 3.463ha khu thành phố, chiếm 3,72%; 444ha khu thương mại - nhà sản xuất, chiếm 0,48%; 20.083ha khu dân cư nông thôn, chiếm 21,59%.

Điều chỉnh quy hoạch đất thành phố Hưng Yên tới năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
kỳ cuối (2016 - 2020).

trong khoảng năm 2016 - 2020, với 14.902ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 187ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; 918ha chuyển đổi cơ cấu dùng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.
Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và kế hoạch dùng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các cấp, ngành, các địa phương trong thành phố có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch dùng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; phải thống nhất chặt chẽ việc công ty thực hành điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên khu vực tỉnh.
không những thế, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần kiểm soát nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước nhất là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành phố, nhà sản xuất với các khu vực bảo vệ đất rừng, đất trồng lúa; có giải pháp, chính sách phù hợp để giảm chi phi cung cấp, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu cơ cơ sở công nghệ, cơ sở phố hội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các khu vực.
cùng lúc, quản lý, dùng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích dùng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng vững mạnh dịch vụ, thị thành để nâng cao nguồn thu cho ngân sách; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, giải quyết trạng thái bỏ không đất đã giao và đã cho thuê; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; đơn vị giám sát, điều hành chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển tỉnh thành, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, buôn bán phi nông nghiệp nhằm dùng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, giải quyết hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng hạ tầng xã hội, cơ sở kỹ thuật và các bắt buộc về bảo vệ môi trường...
>> xem thêm